VIJEĆE EUROPE

Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2024. do 2029.

Strategija Vijeća Europe za osobe s invaliditetom 2017. do 2023.

Council of Europe Standards Gender Equality and women’s rights

Council of Europe Gender Equality Glossary

Preporuke:

Preporuka CM/Rec (2019)1 Odbora ministara državama članicama o prevenciji i borbi protiv seksizma

Preporuka Vijeća Europe 390 (2016) Sudjelovanje žena u politici i zastupljenost na lokalnoj i regionalnoj razini

Preporuka CM/Rec(2015)2 Odbora ministara / ministrica Vijeća Europe državama članicama o rodno osviještenoj politici u sportu

Preporuka CM/Rec(2010)5 Odbora ministara / ministrica državama članicama o mjerama za suzbijanje diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta

Preporuka (2008)1 Odbora ministara zemljama članicama o uključivanju rodnih razlika u zdravstvenu politiku

Preporuka CM/Rec(2007)17 Odbora ministara o standardima i mehanizmima ravnopravnosti spolova

Preporuka CM/Rec(2007)13 Odbora ministara / ministrica Vijeća Europe državama članicama o rodno osviještenoj politici u obrazovanju i pripadajući Memorandum s objašnjenjima

Preporuka CM/Rec(2007)13 Odbora ministara / ministrica Vijeća Europe državama članicama o rodno osviještenoj politici u obrazovanju i pripadajući Memorandum s objašnjenjima

Parlamentarna skupština Vijeća Europe: Preporuka 1700 (2005) – Diskriminacija žena kao radne snage i na radnom mjestu

Odbor ministara: Preporuka (2003)3 o uravnoteženoj participaciji žena i muškaraca u političkom i javnom odlučivanju

Preporuka Rec(2002)5 Odbora ministara državama članicama o zaštiti žena od nasilja

Rezolucije:

Rezolucija: Premošćivanje jaza između de jure i de facto ravnopravnosti s ciljem postizanja stvarne ravnopravnosti spolova

Rezolucija Vijeća Europe – Postizanje ravnopravnosti spolova: izazov za ljudska prava i preduvjet za gospodarski razvoj

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti: Rezolucija 176 (2004) o uvođenju načela ravnopravnosti spolova na lokalnu i regionalnu razinu: strategija promicanja ravnopravnosti žena i muškaraca u gradovima i regijama

EUROPSKA UNIJA

Pojašnjenje o pravu EU:

Pravo EU čine primarni i sekundarni izvori. Primarni su npr. osnivački ugovori, a sekundarni izvori su: uredbe, direktive, odluke, preporuke i mišljenja.

Uredbe su u potpunosti obvezujuće i izravno primjenjive u svim državama članicama i može ih se u nacionalnom pravu uspoređivati sa zakonima.

Direktive obvezuju državu članicu u pogledu rezultata koji se ima ostvariti, ali se svakoj državi ostavlja izbor kojim će metodama i u kojoj formi taj cilj postići. Direktivom se određuje rok u kojoj države moraju u svoje nacionalno zakonodavstvo implementirati Direktivu. Ako država ne implementira direktivu, onda direktiva može imati izravan učinak, država može odgovarati za štetu uzrokovanu pojedincu povredom prava EU, a Komisija može pokrenuti povredbeni postupak protiv države.

Direktive:

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o poboljšanju rodne ravnopravnosti u upravnim odborima

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti putem transparentnosti plaća i provedbenih mehanizama

Direktiva 2006/54 o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada

Direktiva 2010/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o primjeni načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama koji su samozaposleni 

Direktiva Vijeća 2004/113/EZ od 13. prosinca 2004. o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga

Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja

Direktiva Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje

Direktiva Vijeća 79/7/EEZ od 19. prosinca 1978. o postupnoj provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima socijalne sigurnosti

Rezolucije:

Rezolucija Europskog parlamenta od 30. siječnja 2020. o razlici u plaćama žena i muškaraca

Rezolucija Europskog parlamenta od 24. lipnja 2021. o stanju u pogledu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u EU-u u kontekstu zdravlja žena

Rezolucija Europskog parlamenta od 16. rujna 2021. s preporukama Komisiji o utvrđivanju rodno uvjetovanog nasilja kao novog područja kriminaliteta u članku 83. stavku 1. UFEU-a

Rezolucija Europskog parlamenta od 6. listopada 2021. o posljedicama nasilja koje vrše partneri u intimnim vezama i prava skrbništva po žene i djecu

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. prosinca 2021. s preporukama Komisiji o borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja: nasilje na internetu

Rezolucija Europskog parlamenta od 26. svibnja 2016. o siromaštvu: rodna perspektiva

Rezolucija Europskog parlamenta od 19. siječnja 2016. o vanjskim čimbenicima koji otežavaju žensko poduzetništvo u Europi

Rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o planu EU-a protiv homofobije i diskriminacije na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta

Rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2012. o političkom odlučivanju – kvaliteta i ravnopravnost

Strategije:

Strategija za ravnopravnost spolova 2020. – 2025.

Deklaracije:

Deklaracija o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu