PUČKI PRAVOBRANITELJ

O INSTITUCIJI

Pučka pravobraniteljica opunomoćenica je Hrvatskoga sabora za zaštitu i promicanje ljudskih prava i sloboda, središnje je tijelo za suzbijanje diskriminacije te djeluje kao Nacionalni preventivni mehanizam za zaštitu osoba lišenih slobode.

Djeluje u okviru svojih nadležnosti propisanih Ustavom, Zakonom o pučkom pravobranitelju, Zakonom o suzbijanju diskriminacije te Zakonom nacionalnom preventivnom mehanizmu. U svom radu je samostalna i neovisna.

PODRUČJA I NAČIN DJELOVANJA

Ukoliko to smatra potrebnim Pučka pravobraniteljica, može dati preporuke, mišljenja, prijedloge i upozorenja državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima, a u skladu s posebnim zakonima i pravnim i fizičkim osobama. Od njih može zatražiti sve potrebne informacije, podatke, objašnjenja i drugu dokumentaciju, a oni su ih obvezni dostaviti u roku.

Prema područjima djelovanja, aktivnosti pučke pravobraniteljice uključuju:

Ljudska prava

 • razmatranje pritužbi o postojanju nezakonitosti i nepravilnosti u radu državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, a u skladu s posebnim zakonima i pritužbi koje se odnose na rad pravnih i fizičkih osoba
 • praćenje stanja ljudskih prava i ukazivanje na potrebu njihove zaštite
 • istraživačko analitičku djelatnost
 • praćenje ustavnosti zakona i drugih propisa
 • poticanje na usklađivanje zakonodavstva s međunarodnim i europskim standardima i njihovu primjenu
 • razvijanje i održavanje baze podataka i dokumentacije
 • pravodobno i redovito informiranje javnosti i zainteresiranih dionika
 • aktivno poticanje i održavanje suradnje s organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama i znanstvenoistraživačkim institucijama

Diskriminacija

 • zaprimanje prijava svih fizičkih i pravnih osoba
 • pružanje potrebnih obavijesti fizičkim i pravnim osobama o njihovim pravima i obvezama te mogućnostima sudske i druge zaštite
 • ispitivanje pojedinačnih prijava i poduzimanje radnji u okviru nadležnosti, potrebnih za otklanjanje diskriminacije i zaštitu prava diskriminirane osobe (ukoliko nije započet sudski postupak)
 • upozoravanje javnosti na pojave diskriminacije
 • uz pristanak stranke, provođenje postupka mirenja, uz mogućnost sklapanja izvansudske nagodbe
 • podnošenje kaznenih prijava u vezi sa slučajevima diskriminacije nadležnom državnom odvjetništvu
 • prikupljanje i analiza statističkih podataka o slučajevima diskriminacije
 • izvještavanje Hrvatskog sabora o pojavama diskriminacije, u godišnjem izvješću, a po potrebi i izvanrednim izvješćem
 • provođenje istraživanja u području diskriminacije, davanje mišljenja i preporuka te predlaganje odgovarajućih zakonskih i strateških rješenja Vladi RH

Nacionalni preventivni mehanizam

 • obilaske mjesta u kojima se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode
 • davanje preporuka nadležnim tijelima vlasti i ustanovama radi poboljšavanja postupanja prema osobama lišenim slobode i uvjeta u kojima se one nalaze
 • davanje prijedloga i primjedbi na zakone i druge propise
 • suradnju s Pododborom UN-a za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja

KONTAKTI

Zagreb
Trg hrvatskih velikana 6
Tel: +385 1 4851 855
Tel: +385 1 4851 853
Fax: +385 1 6431 628

Područni uredi
Rijeka Korzo 2a/I
Tel: +385 51 563 786
Fax: +385 51 689 737

Osijek
Hrvatske Republike 19 (prvi kat)
Tel: +385 31 628 054
Fax: +385 31 628 052

Split
Mažuranićevo šetalište 8a (ulaz iz Tolstojeve)
Tel: +385 21 682 981
Fax: +385 21 682 983
e-mail: info@ombudsman.hr

Primanje stranaka: utorak – petak od 9 do 12 (uz prethodnu najavu, ukoliko je moguće)

WEB

http://ombudsman.hr/hr/