PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

O INSTITUCIJI

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova neovisna je institucija za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova. Osnove diskriminacije po kojima postupa su: spol, bračni ili obiteljski status i spolna orijentacija. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova postupa po pritužbama građana i građanki i prati provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova.

PODRUČJA I NAČIN DJELOVANJA

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova, slučajeve diskriminacije prema pojedincima/kama ili grupama pojedinaca ili pojedinki koju su počinila tijela državne uprave, jedinica tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela s javnim ovlastima, zaposleni u tim tijelima i druge pravne i fizičke osobe.

U obavljanju poslova iz svoga djelokruga pravobranitelj/ica je ovlašten/a upozoravati, predlagati i davati preporuke. Gore navedena tijela dužna su pisanim putem obavijestiti pravobranitelja/icu o mjerama i radnjama poduzetim u skladu s upozorenjima, prijedlozima i preporukama najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka istih.

U slučaju neudovoljavanja zahtjeva, ili u slučaju nedostavljanja traženih obavijesti u propisanom roku, Pravobranitelj/ica može tražiti provođenje nadzora od tijela koje obavlja nadzor nad njihovim radom.

Ako u obavljanju poslova Pravobraniteljica sazna za povredu odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova s obilježjima kaznenog djela, podnijet će prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

Ako ocijeni da je povrijeđeno načelo ravnopravnosti spolova, Pravobraniteljica ima pravo podnijeti prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti drugih propisa.

KONTAKT

Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova mogu se obratiti sve osobe koje žele upozoriti na slučaj diskriminacije ili kršenja prava na osnovi spola, spolne orijentacije, bračnog ili obiteljskog statusa bez obzira jesu li izravno oštećeni/e.

U slučaju da prijavljujete u ime druge osobe, pravobraniteljica će u kontaktu s tom osobom zatražiti njezinu suglasnost za postupanje. U slučaju da se ta osoba izrijekom protivi, pravobraniteljica neće postupati po Vašoj prijavi.

Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova možete se obratiti i anonimno s time da je u tom slučaju postupak utvrđivanja činjenica bitno otežan. Postupanje pravobraniteljice po pritužbi je BESPLATNO.

Pravobraniteljici se možete obratiti:

  • pisanim putem na adresu: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Preobraženska 4/I, 10000 Zagreb,
  • usmeno – telefonom na broj: (01) 4848 100
  • na e-mail: ravnopravnost@prs.hr

Radno vrijeme ureda: 8:30 – 16:30
Primanje stranaka: 9:00 – 14:00 (uz prethodnu najavu telefonom)
Pauza: 12:00 – 12:30

WEB

http://www.prs.hr
http://www.vawa.prs.hr/
https://www.gppg.prs.hr