EUROPSKA REGULATIVA

VIJEĆE EUROPE

Obvezujuća

 Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Neobvezujuća

Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023.

Council of Europe Gender Equality Glossary

Council of Europe Standards Gender Equality and women’s rights

Preporuke

Preporuka CM/Rec(2019)1 Odbora ministara državama članicama o prevenciji i borbi protiv seksizma

Preporuka Vijeća Europe 390 (2016) Sudjelovanje žena u politici i zastupljenost na lokalnoj i regionalnoj razini

Preporuka CM/Rec(2015)2 Odbora ministara / ministrica Vijeća Europe državama članicama o rodno osviještenoj politici u sportu

Preporuka CM/Rec(2010)5 Odbora ministara / ministrica državama članicama o mjerama za suzbijanje diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta

Preporuka (2008)1 Odbora ministara zemljama članicama o uključivanju rodnih razlika u zdravstvenu politiku

Preporuka CM/Rec(2007)17 Odbora ministara o standardima i mehanizmima ravnopravnosti spolova

Preporuka CM/Rec(2007)13 Odbora ministara / ministrica Vijeća Europe državama članicama o rodno osviještenoj politici u obrazovanju i pripadajući Memorandum s objašnjenjima

Parlamentarna skupština Vijeća Europe: Preporuka 1700 (2005) – Diskriminacija žena kao radne snage i na radnom mjestu

Odbor ministara: Preporuka (2003)3 o uravnoteženoj participaciji žena i muškaraca u političkom i javnom odlučivanju

Preporuka Rec(2002)5 Odbora ministara državama članicama o zaštiti žena od nasilja

Rezolucije

Rezolucija: Premošćivanje jaza između de jure i de facto ravnopravnosti s ciljem postizanja stvarne ravnopravnosti spolova

Rezolucija Vijeća Europe – Postizanje ravnopravnosti spolova: izazov za ljudska prava i preduvjet za gospodarski razvoj

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti: Rezolucija 176 (2004) o uvođenju načela ravnopravnosti spolova na lokalnu i regionalnu razinu: strategija promicanja ravnopravnosti žena i muškaraca u gradovima i regijama

EUROPSKA UNIJA

Obvezujuća

Direktive

Direktiva Europskog parlamenta od 4. travnja 2019. o ravnoteži poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika (prijedlog na hrvatskom)

Neobvezujuća

Rezolucije

Rezolucija Europskog parlamenta od 26. svibnja 2016. o siromaštvu: rodna perspektiva

Rezolucija Europskog parlamenta od 19. siječnja 2016. o vanjskim čimbenicima koji otežavaju žensko poduzetništvo u Europi

Rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o planu EU-a protiv homofobije i diskriminacije na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta

Rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2012. o političkom odlučivanju – kvaliteta i ravnopravnost